آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري خدمات نوين گردشگري سپهر جم شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۹۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۲۴۰

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری خدمات نوین گردشگری سپهر جم (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/xxx۴ وتاییدیه شماره xxx۹۴ مورخ ۲/۱۰/۹۴ سازمان میراث فرهنگی وگردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشامنش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بارزس اصلی و آقای حمید چگنی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس قانونی علی البدل، برای بقیه مدت تصدی بازرسان جهت دوره سه ماهه مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
399075
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای حمید چگنی