آگهی تغییرات شرکت كارخانجات سيمان صوفيان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۰۷۳۸۱ 12643469

آگهی تغییرات

کارخانجات سیمان صوفیان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین فاتح به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان شاهرود (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۲۱/۰۳/۹۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره حسین کاظمی کلشتری به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ طی معرفی نامه شماره xxx۶ ـ ۹۳ تاریخ ۰۲/۰۹/۹۳ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مختاراصغری به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۴ تاریخ ۱۹/۰۲/۹۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره محمدعلی احمدزاداصل به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سیمان قاین (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی معرفی نامه شماره xxx ـ ۹۳ تاریخ ۱۴/۰۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره محسن عزیزی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شماره ثبت xxx۱۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ طی معرفی نامه شماره xxx/صxxxـ ۱ تاریخ ۱۴/۰۵/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: اجرای مصوبات هیئت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی و بخش عمومی یا خصوصی در دفاع از حقوق حقه شرکت. طرح و تنظیم و اصلاح آئین نامه های داخلی شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره جهت تصویب. تهیه و تنظیم بودجه و برنامه عملیات سالانه و هرنوع بودجه و عملیات اصلاحی و پیشنهاد به هیئت مدیره جهت تصویب. عزل و نصب کلیه کارکنان وماموران شرکت بجز معاونین، مدیران ومشاوران که با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره صورت می پذیرد وسایر موضوعات استخدامی بر اساس آئین نامه های مصوب هیئت مدیره. افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگرپس از طرح وتصویب درهیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات. تنظیم و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات مورد نیاز شرکت و همچنین تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، مواد مصرفی و مصالح ساختمانی و تاسیسات جهت انجام عملیات اجرایی بر اساس آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره شرکت. مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه علامت تجاری و در صورت لزوم اصلاح آنها، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و استرداد آنها و با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوز از هیئت مدیره. اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع قضائی و غیرقضائی با حق انتخاب وکلای دادگستری پس ازاخذ مجوزاز هیئت مدیره. تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) در خلال ودر پایان دوره مالی براساس قوانین واستانداردهای جاری وارائه آن به هیئت مدیره جهت اخذ تصمیم. طرح های مربوط به فعالیت شرکت و پیشنهاد آن به هیئت مدیره. انتشار آگهی های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شبستر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کارخانجات سیمان صوفیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محسن عزیزی
اطلاعات بیشتر درباره مختار اصغری
اطلاعات بیشتر درباره محمد علی احمد زاد اصل
اطلاعات بیشتر درباره حسین کاظمی کلشتری
اطلاعات بیشتر درباره حسین فاتح