آگهی تغییرات شرکت توليدي سيم و كابل تبريز سيمكات شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۴۴۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۲۸۹ 12631814

آگهی تغییرات

تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مالک رحمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی تحفه به شماره ثبت xxx۶۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمود دربندی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سید مرتضی نیرومند اسکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۷۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به سمت عضو هیئت مدیره. یوسف سلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان اقتصادی کوثر به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره. سید مصطفی میرنقی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و ساختمان معین کوثر به شماره ثبتxxx۴۷ و به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیات مدیره. برای بقیه مدت انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی سیم و کابل تبریز سیمکات

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمود دربندی
اطلاعات بیشتر درباره سید مصطفی میرنقی
اطلاعات بیشتر درباره سید مرتضی نیرومند اسکوئی
اطلاعات بیشتر درباره مالک رحمتی
اطلاعات بیشتر درباره یوسف سلامی