آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوري اطلاعات خوارزمي شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۶۱۸ 12611778

آگهی تغییرات

توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:شرکت سرمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی قربان دانیالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارت ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی مهدی فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده پردازی خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی جعفر حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پایاپای ملی به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به نمایندگی حسین طاهباز توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مدیریت سرمایه خوارزمی به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۷ به نمایندگی پرویز مقدسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته،برات و قراردادها با امضاءمدیر عامل و یکی از اعضاهیئت مدیره متفقا یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی،مراسلات،تفاهم نامه ها و مناقصه ها با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
پرویز مقدسی
دکتر جعفر حبیبی
حسین طاهبازتوکلی
قربان دانیالی
مهدی فتاحی