آگهی تغییرات شرکت شيميائي پارس پامچال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴ 12604473

آگهی تغییرات

شیمیائی پارس پامچال (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هئیت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سرکار خانم زهرا بابائی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سرکارخانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت کوشان اتصال(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیمیائی پارس پامچال

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
حسین مغزی
مریم صدوقیان زاده
زهرا بابائی مجد