آگهی تغییرات شرکت صبا تامين پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۷۸۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۰۰۲۰ 12585379

آگهی تغییرات

صبا تامین پارسیان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محمدرضا فقیری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی رضائی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلام عباس ترابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و عادل برجیسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و یداله زحمتکش علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی واداری با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت صبا تامین پارسیان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره غلامعباس ترابی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی رضایی
اطلاعات بیشتر درباره یداله زحمت کش علی آبادی
اطلاعات بیشتر درباره عادل برجیسیان
اطلاعات بیشتر درباره محمد رضا فقیری

تبلیغات