آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ 12585194

آگهی تغییرات

شهد (شرکت سهامي عام)


به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ببه سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان