آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶ 12585184

آگهی تغییرات

شهد (شرکت سهامي عام)


به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-رامیز زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به جای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت ( تا تاریخ xxx۶/۰۷/۲۶ ) معرفی شد. حسین شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره تعیین گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت شهد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمدرضا ربانی اصفهانی
رامیز زنجانی
حسین شاهگلی