آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۶۱۹ 12563698

آگهی تغییرات

توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی، جایگزین آقای حسن سروری xxxxxxxxx۲ گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی ظهیر