آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ 12547772

آگهی تغییرات

شیر پاستوریزه پگاه کرمان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴: ـآقای سیدجلال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ کماکان به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای مهدی پاکدل به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ کماکان بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـاختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیئت مدیره به اتفاق اراء,بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵ از ماده۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودتا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ـ کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت درغیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین ایرانمنش
اطلاعات بیشتر درباره سیدجلال الدین حسینی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی پاکدل