آگهی تغییرات شرکت خدمات درياي و كشتيراني خط دريا بندر شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۷۱۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ 12475276

آگهی تغییرات

خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxx۱۲ / ص مورخه ۰۷/۰۴/۹۴ سازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:شرکت تاید و اتر خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ شرکت خدمات بندری و دریایی خلیج فارس خط کیش با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ شرکت بین المللی توسعه و عمران دریا گستر منطقه آزاد انزلی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ شرکت رهیاب رایانه گستر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان