آگهی تغییرات شرکت غلتک سازان سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۶۹۸۴ 12462510

آگهی تغییرات

غلتک سازان سپاهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی: اصفهان ـ خیابان شیخ مفید ـ پلاک ۵۸ ـ کد پستیxxxxxxxxx۸ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت غلتک سازان سپاهان

اشخاص

عنوان