آگهی تغییرات شرکت لیزینگ ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱ 12448905

آگهی تغییرات

لیزینگ ایران (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۴ ومجوز شماره xxx۹۶ مورخ ۱۵/۴/۹۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به سال xxx۳ به تصویب. رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید: بانک تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۶۰ شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۱ شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۲۰ شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۱ شرکت خدمات تجارت شناسه ملی:xxxxxxxxx۱۴
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت لیزینگ ایران

اشخاص

عنوان