آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۷۳۱۷

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری استان همدان (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۲ تغییرات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهام عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبل شد و اعلامیه تبدیل بشرح ذیل می باشد: نام شرکت سرمایه گذاری استان همدان سهامی عام بشماره ثبت xxx۹، موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن: الف ـ موضوع فعالیت اصلی: سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت ها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا بهمراه اشخاص وابسته خود کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد. ب ـ موضوع فعالیت های فرعی: ۱. سرمایه گذاری در مسکوکات، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی، سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز ۲. سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکتها، موسسات یا صندوق های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که بتنهایی یا به همراه اشخاص وابسته به خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه بیابد. ۳. سرمایه گذاری در سایر دارائی ها از جمله دارائی های فیزیکی پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع ۴. ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله ۱ ـ۴ ـ پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری ۲ ـ۴ـ تأمین مالی بازار گردانی اوراق بهادار، ۳ـ۴ـ مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار، ۴ـ۴ـ تضمین نقد شوندگی اصل یا حداقل سود اوراق بهادار. ۵. شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارائی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات و صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آنها در مقررات منع نشده باشد مرکز شرکت به همدان خیابان هنرستان بعد از آپارتمانها پلاک ۳۹ مدت شرکت نامحدود سرمایه شرکت ده میلیارد ریال منقسم به ده میلیون سهم عادی یک هزار ریالی می باشد که فاقد سهام ممتاز است هویت کامل اعضاء هیئت مدیره: آقای سیف الله یونسی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان همدان شماره ثبت xxx۸ رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان کبود راهنگ شماره ثبت xxx نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ملایر شماره ثبت xxx۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای اسلام خسروی کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نهاوند شماره ثبت xxx عضو اصلی هیئت مدیره رجبعلی مینائی کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بهار شماره ثبت xxx عضو اصلی هیئت مدیره آقای مصطفی وفایی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان اسد آباد شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره آقای یوسف زینتی مشفق کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رزن شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره آقای ابراهیم شمس اللهی کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تویسرکان شماره ثبت xxx عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیر عامل شرکت شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مراجع عمومی قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب رسمی که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهام متعلق به خود یا سند دیگری که حاکی از تعلق سهام به وی باشد به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند فقط سهامداران حق ورود به مجامع را دارند که ورقه ورودی را دریافت کرده باشند مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود تشکیل اندوخته و تقسیم دارائی بعد از تصفیه سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص مالی شرکت نهایی زیانهای سال مالی قبلی و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری و پاداش هیئت مدیره که مجمع عمومی با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و این اساسنامه تعیین نموده است به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است مجمع عمومی پس از تصویب حسابهای سال مالی دوره عملکرد و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که در هر صورت که نباید از ۱۰% کل سود ویژه سالیانه کمتر باشد برای تقسیم بین دارندگان سهام تخصیص می دهد مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است. جمع کل بدهی های شرکت xxx/xxx/xxx/xxx/۷ ریال که شامل بدهی های حسابرسی بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال و بدهی های غیر جاری بمبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۶ ریال و بدهی های احتمالی بمبلغ xxx/xxx/xxx/۹ ریال می باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت دنیای اقتصاد و همدان پیام و اساسنامه شرکت و در ترازنامه حساب سود و زیان آن که مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان موجود می باشد.
۲ـ آقای سیف الله یونسی رئیس هیئت مدیره خانم معصومه باقری نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عبدالملکی و آقای اسلام خسروی و آقای رجبعلی مینائی هر ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره و آقای نصرت الله کرمی مدیر عامل همگی برای مدت دو سال انتخاب دشند.
۳ـ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با مدیر عامل (آقای نصرت الله کرمی) و رئیس هیئت مدیره (آقای سیف الله یونسی) یا نایب رئیس هیئت مدیره (خانم معصومه باقری) با مهر شرکت معتبر است.
۴ـ مؤسسه حسابرسی آئین محاسبان امین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کامران خدائی بعنوان بازرس علی البدل جهت سال منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
6689
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای ابراهیم عبدالملکی
آقای اسلام خسروی
آقای ابراهیم شمس اللهی
آقای یوسف زینتی مشفق
آقای مصطفی وفایی
آقای نصرت الله کرمی
رجبعلی مینائی
آقای سیف اله یونسی