آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان هستی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۱۹۲۶ 12414201

آگهی تغییرات

ایده پردازان هستی (شرکت بامسئولیت محدود)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -علیرضا یوسفی امین به کدملی xxxxxxxxx۱به سمت نائب رییس وعضو هیئت مدیره ورضا یوسفی امین به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رییس وعضو هیئت مدیره وعزت اله بی آزار املشی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و حسین تحقیقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وحسین رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء محمد رضا زارع به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وسمیه صادقیان به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء وفرهاد فرید نیا به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره خارج ازشرکاء و منوچهر شهیدیان اسمعیلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وحسین دهقانی به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وا میر هوشنگ میردامادی به کد ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وسید مهدی بنی هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۹به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و امیر علی خلیل ناجی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وامیرحسین خاکپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعباس علی کرمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء ورحیم روحانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء ومحمد تابش به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و سیدحسن ساداتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وحسن جمهری به کد ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و اصغر عامری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعباس رحیمی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وعلی بدری به کد ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وسمیرا خورشیدی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء وساسان ثاقب تهرانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و مریم شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء و مهرداد ابری به کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکا و حمیدرضا ولیدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره خارج ازشرکاء برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و براوات و اسناد مالی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً و اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت ایده پردازان هستی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره خارج ازشرکا وساسان ثاقب تهرانی
اطلاعات بیشتر درباره سید مهدی بنی هاشمی
اطلاعات بیشتر درباره حسین رهبری
اطلاعات بیشتر درباره امیرحسین خاکپور
اطلاعات بیشتر درباره مهرداد ابری
اطلاعات بیشتر درباره وفرهاد فرید نیا
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا یوسفی امین
اطلاعات بیشتر درباره خارج ازشرکا وسمیرا خورشیدی
اطلاعات بیشتر درباره خارج ازشرکا محمد رضا زارع
اطلاعات بیشتر درباره سیدحسن ساداتی
اطلاعات بیشتر درباره رضا یوسفی امین
اطلاعات بیشتر درباره عباس رحیمی
اطلاعات بیشتر درباره امیر علی خلیل ناجی
اطلاعات بیشتر درباره محمد تابش
اطلاعات بیشتر درباره علی بدری
اطلاعات بیشتر درباره منوچهر شهیدیان اسمعیلی
اطلاعات بیشتر درباره مریم شفیعی
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا ولیدی
اطلاعات بیشتر درباره خارج ازشرکا ورحیم روحانی
اطلاعات بیشتر درباره وسمیه صادقیان
اطلاعات بیشتر درباره خارج ازشرکا وا میر هوشنگ میردامادی
اطلاعات بیشتر درباره اصغر عامری
اطلاعات بیشتر درباره حسن جمهری
اطلاعات بیشتر درباره عباس علی کرمی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره حسین تحقیقی
اطلاعات بیشتر درباره وعزت اله بی آزار املشی