آگهی تغییرات شرکت بانک ملت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ 12402239

آگهی تغییرات

بانک ملت (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۳۱/۵/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید ـ سازمان حسابرسی با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید ـ روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات برای درج آگهی های بانک تعیین گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت بانک ملت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان