آگهی تغییرات شرکت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ 12394655

آگهی تغییرات

کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/xxx۳، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب مجمع قرار گرفت. سازمان حسابرسی شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان