آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۸۰۹ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱

آگهی تغییرات

صنعتی تولیدی مرتب (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد. موسسة حسابرسی آزمون پرداز xxxxxxxxx۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب xxxxxxxxx۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
5809
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان