آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶ 12379097

آگهی تغییرات

پشمبافی ایران برک (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۳۱/۳/xxx۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پشمبافی ایران برک

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان