آگهی تغییرات شرکت کیان وین سا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۹۷۵۱ 1236544

آگهی تغییرات

کیان وین سا (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا خالق به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
حسین صرامی ک مxxxxxxxxx۷, احمد صرامی ک مxxxxxxxxx۲ ـ زهره بخشی زاده ک مxxxxxxxxx۵ ـ انسیه صرامی ک مxxxxxxxxx۸ و بهاره صرامی ک مxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کیان وین سا

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی‌رضا خالق
اطلاعات بیشتر درباره انسیه صرامی
اطلاعات بیشتر درباره حسین صرامی
اطلاعات بیشتر درباره زهره بخشی زاده
اطلاعات بیشتر درباره احمد صرامی