آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹

آگهی تغییرات

ملی صنایع مس ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مهدی کرباسیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای احمد مرادعلیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت ملی صنایع مس ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هوشنگ عمرانی کلوچه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ محمود شیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان سیستان و بلوچستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ محمد اسفندیار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
15957
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای مهدی کرباسیان
احمد مرادعلیزاده
محمود شیری
آقای هوشنگ عمرانی کلوچه
جایگزین محمد اسفندیار