آگهی تغییرات شرکت داده پردازی ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۲۶۶۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۷۸۱۲۹ 12360574

آگهی تغییرات

داده پردازی ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ذبیح الله فیض آبادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضاء هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت داده پردازی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
سید ذبیح الله فیض آبادی