آگهی تغییرات شرکت توكا ريل شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۴۳۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰ 12358596

آگهی تغییرات

توکا ریل (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/xxx۴ شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به نمایندگی احمد کارگهی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رییس هیات مدیره وشرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به نمایندگی عبدالرضا شاملو گرجایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره و شرکت سمت و سوی ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸به نمایندگی محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت حمل و نقل توکا سهامی عام به شماره ملی xxxxxxxxx۸۶ به نمایندگی بهرام پرورش به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا سهامی خاص xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آرش بنازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد.ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توکا ریل

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره احمد کارگهی
اطلاعات بیشتر درباره آرش بنازاده
اطلاعات بیشتر درباره عبدالرضا شاملو گرجایی
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسن اسمعیلی محسن آبادی
اطلاعات بیشتر درباره بهرام پرورش