آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۲۲۷۶۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۶۶۲۵۴۳ 12348378

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۳۰ و مجوز شماره xxx/xxxxxx مورخ xxx۴/۵/۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدمقیم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی احمدزاداصل به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل و آقایان رسول سعدی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ و سیدمهدی آستانیxxxxxxxxx۲ به شماره ملی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۲ و جواد پالیزدار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند اختیارات هیئت مدیره مندرج دربندهای ۱و۴و۵و۷و۸و۹و۱۰بارعایت ایین نامه معاملات شرکت ۱۱و۱۲و۱۵و۱۷و۲۲بارعایت ایین نامه معاملات سهام ۲و۲۳و۲۴ماده۴۱اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اوراق واسناد تعهداور چکها بروات سفته ها وسایر اوراق تجاری باامضای مدیرعامل به اتفاق یکی ازاعضای هیئت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دوتن از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
حمید مقیم زاده
آقای جواد پالیزدار
رسول سعدی
محمد علی احمد زاد اصل