آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام به‌شماره‌ثبت۲۶۷۲۳۳ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۸۳۸۲۵۱ 12348205

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری اقتصاد نوین (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۵/۱۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی داداش شماره ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه صنایع بهشهر ش م xxxxxxxxx۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسحق لهراسبی ش م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم منصور خاکی ش م xxxxxxxxx۴به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی شیروانی هرندی ش مxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت بانک اقتصاد نوین ش م xxxxxxxxx۰۱به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا دولت رفتار حقیقی ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ش م xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سعید یاسینی ش م xxxxxxxxx۴ به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مجتبی شیروانی هرندی
اطلاعات بیشتر درباره مرتضی داداش
اطلاعات بیشتر درباره سعید یاسینی
اطلاعات بیشتر درباره محمدابراهیم منصور خاکی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا دولت رفتار حقیقی