آگهی تغییرات شرکت تجارت بین الملل سکو سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۳۰۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۳۱۵ 1233220

آگهی تغییرات

تجارت بین الملل سکو (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تجارت بین الملل سکو

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس هشی