آگهی تغییرات شرکت سیمان اصفهان سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۲۶۰۱۰۱۰۲۷ 12325742

آگهی تغییرات

سیمان اصفهان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ ـ شرکت صنایع نساجی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ ـ شرکت توسعه و مدیریت بافناز اصفهان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ـ شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxxxxx ـ شرکت بازرگانی همدانیان به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان اصفهان

اشخاص

عنوان