آگهی تغییرات شرکت مهندسی فیروزا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۷۸۷ 12317581

آگهی تغییرات

مهندسی فیروزا (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۴/۲۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای قاسم ابراهیمی مجد به عنوان مدیرعامل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای مجتبی تنها به سمت رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ آقای حمید احسانی مجد به سمت نایب رییس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی مشهدی محمد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ آقای محمد حسین ابراهیمی مجد به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری به امضاء مدیرعامل و در غیاب وی رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشدو مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مهندسی فیروزا

اشخاص

عنوان