آگهی تغییرات شرکت سرآمد صنایع بهشه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۲۵۶۳ 12309821

آگهی تغییرات

سرآمد صنایع بهشهر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد علی ضیغمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام ) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای محسن بازارنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای علی اصغر اسدی داود آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت قند توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) به عنوان عضو هیات مدیره - آقای عباس کفاش طهرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر تهران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای حمید رضا فتاحی کسیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره تواماً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. همچنین احکام و قرارداد های استخدامی و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل به شرح مفاد ماده ۴۰ اساسنامه به استثناء بندهای ۲،۴،۵،۸،۹،۱۲،۱۹،۲۰،۲۱ آن می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرآمد صنایع بهشهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره عباس کفاش طهرانی
اطلاعات بیشتر درباره حمید رضا فتاحی کسیلی
اطلاعات بیشتر درباره علی اصغر اسدی داود آبادی
اطلاعات بیشتر درباره محسن بازارنوی
اطلاعات بیشتر درباره محمدعلی ضیغمی