آگهی تغییرات شرکت پارس سویچ شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۷۹۱ وشناسه‌ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۴۹۶ 12307738

آگهی تغییرات

پارس سویچ (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل ، موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ موردتصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پارس سویچ

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان