آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳ 12294994

آگهی تغییرات

شیر پاستوریزه پگاه کرمان (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره : . آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بر اساس حکم شماره xxx۶/ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۸/۴/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره . آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بر اساس حکم شماره xxx۹/ ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۷/۴/xxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ب)اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمناً هیأت مدیره به اتفاق آراء ، بندهای ۱،۴،۷،۱۰،۱۳،۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود . ج) کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره مهدی پاکدل
اطلاعات بیشتر درباره محمدامین حنیف پور
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین ایرانمنش