آگهی تغییرات شرکت نخكار شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۶۳۹۰۴ 12287377

آگهی تغییرات

نخکار (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۷ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت نخکار

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان