آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۲۶۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ 12280780

آگهی تغییرات

توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی محقر به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از دانشگاه تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمود کاظمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای حسن قالیباف به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه عادی واداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره علی اسلامی بیدگلی
اطلاعات بیشتر درباره رسول سعدی
اطلاعات بیشتر درباره حسن قالی باف اصل
اطلاعات بیشتر درباره محمود کاظمی
اطلاعات بیشتر درباره علی محقر