آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ 12274683

آگهی تغییرات

کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۶۵به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ را بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۳ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره سیامک اعتمادی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

تبلیغات