آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پردیس سهامی عام به‌شماره‌ثبت۵۳۳۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۲۷۱۴۴۹ 12262088

آگهی تغییرات

سرمایه گذاری پردیس (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxxمورخ۱۱/۳/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدتقی جمالیان با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران و شرق (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره ناصر سالار با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری پویا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره رسول سعدی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره یوسف بشرخواه با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت گروه مالی بانک پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیات مدیره محسن نامداری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل - و تمامی قراردادها و عقود اسلامی، اوراق بهادار و کلیه اسناد مالی و اداری تعهدآور از جمله چک، بروات و سفته با امضاء متفق و مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تعیین و ابلاغ گردید : - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . - تدوین و پیشنهاد نمودار سازمانی ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و رویه های لازم برای اداره شرکت ، جهت تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعب در هرنقطه از ایران یا خارج از ایران و پیشنهاد مدیران آن . - تدوین و پیشنهاد برنامه وبودجه سالانه شرکت برای تصویب هیات مدیره . - نصب وعزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت ، تعیین شغل ، حقوق ودستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق وتنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه ، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت . - پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب (اعم از ارزی و ریالی ، داخل ، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز . - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن . - قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز . - عقد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید وفروش ، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مندرج در ماده ۲ اساسنامه و در چارچوب آئین نامه های مصوب هیات مدیره - پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) . - تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید وفروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیات مدیره . - پیشنهاد به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانک ها و استرداد آن ها . - پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک ها ، شرکت ها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هرنوع استقراض به هرمبلغ و به هرمیزان سود و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۲ اساسنامه . - پیشنهاد ترهین اموال شرکت اعم از منقول و یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کراراً . - تنظیم خلاصه صورت دارائی و بدهی های شرکت هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس قانونی . - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و هم چنین تنظیم ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت . - طرح و اقامه هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش ، فرجام ، تعیین وکیل ، ادعای جعل نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل و استرداد سند ، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر و توکیل در توکیل ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار ، خواه در ماهیت دعوی ، خواه در امری که کاملاً قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت ، دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور ، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . - تعیین نمایندگان شرکت به عنوان نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و پیشنهاد اعضای هیات مدیره در شرکت های تابعه به هیات مدیره . - پیشنهاد پاداش عملکرد هیات مدیره شرکت های تابعه با توجه به نتایج عملکرد ایشان در چارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت های مزبور با تصویب هیات مدیره . - بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت یا سرمایه گذاری ها و مشارکت-های جدید ، خرید وفروش سهام شرکت ها .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
مشاهده اطلاعات کامل شرکت سرمایه گذاری پردیس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محسن نامداری
رسول سعدی
یوسف بشرخواه
محمدتقی جمالیان
ناصر سالار