آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه رسالت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۴۲۰۴۴۰ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۷۳۰۲۷۷

آگهی تغییرات

بانک قرض الحسنه رسالت (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxx۱۹مورخ ۲۵/۳/xxx۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تفویض نمود: - نمایندگی بانک در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور. - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانک ها ومؤسسات قانونی دیگر. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک. - صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف بانک و دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای احکام نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضررو زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت به هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
420440
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
محمد حسین حسین زاده