آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱ 12209338

آگهی تغییرات

گلوکوزان (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا نظری ش م xxxxxxxxx۳به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ش م xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای کاوس سلیمی ش م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م xxxxxxxxx۱۷ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای حمید صادقیان ش م xxxxxxxxx۳ به نمایند گی شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن ش م xxxxxxxxx۴۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای غلامرضا مصطفی پور ش مxxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ش م xxxxxxxxx۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد حجت الاسلامی ش م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا ش م xxxxxxxxx۸۵ بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می باشد: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام و اشخاص و کلیه ادارات دولتی و غیردولتی و موسسات خصوصی و عمومی، مراجع قضایی پیشنهاد آئین نامه های داخلی شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.پیشنهاد اصلاح و تغییرات ساختار سازمانی به هیات مدیره جهت تصویب. نصب و عزل و شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد کلیه ماموران و کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه استخدامی. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیات مدیره جهت تصویب.یشنهاد ایجاد و یا انحلال دفاتر نمایندگی فروش به هیات مدیره جهت تصویب. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات.پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت در بانکها و موسسات قانونی دیگر.ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به آیین نامه های مصوب هیات مدیره شرکت.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد، با توجه به آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری و ثبت مصوبات مجامع عمومی شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکتها، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست و دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدرو برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. تنظیم صورت های مالی سالانه وگزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت گلوکوزان

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره غلام‌رضا مصطفی پور
اطلاعات بیشتر درباره حمید صادقیان
اطلاعات بیشتر درباره کاوس سلیمی
اطلاعات بیشتر درباره محمدرضا نظری
اطلاعات بیشتر درباره محمد حجت الاسلامی