آگهی تغییرات شرکت بانک ملت سهامی عام به‌شماره‌ثبت۳۸۰۷۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

آگهی تغییرات

بانک ملت (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/xxx۳ و تاییدیه بانک مرکزی به شمارهxxx۸۶/۹۴ مورخ ۶/۳/۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای علی رستگار با کد ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
38077
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای علی رستگار