آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی داراب شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۹۰۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۱۱۳۶۱ 12202250

آگهی تغییرات

پتروشیمی داراب (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۴/۰۱/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال (یک هزار و پانصد میلیارد ریال) افزایش یافت. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و صدور سهام جدید صورت گرفته ب) سرمایه شرکت به مبلغ xxx۰ میلیارد ریال منقسم به xxx۰ میلیون سهم xxx۰ ریالی که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت. ج)ماده ۵ اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
مشاهده اطلاعات کامل شرکت پتروشیمی داراب

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان