آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۸۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳ 12184748

آگهی تغییرات

یار آب شهر (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای جلیل حسانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای منصور حیدرنژاد شورک به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کدملی xxxxxxxxx۱ ۲)آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳)روزنامه کثیرالانتشار جام یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت یار آب شهر

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره جلیل حسانی
اطلاعات بیشتر درباره مهدی شیبانی
اطلاعات بیشتر درباره منصور حیدرنژاد شورک
اطلاعات بیشتر درباره سیدمحمد رضوانی نژاد