آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۸۹۵ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۰۱۰۹۳۳۶ 12184735

آگهی تغییرات

تولیدی قند کرج (شرکت سهامی عام)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ و صورت حساب سود و زیان منتهی به دوره مالی بتصویب رسید . موسسه حسابررسی داوران حساب ( حسابداران رسمی ) بشماره ثبت xxx۱۶ و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ بعنوان حسابرس شرکت و آقای شعبان حبیب پور کوچکی بعنوان بازرس قانونی برای دوره مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ انتخاب گردیدند . ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
مشاهده اطلاعات کامل شرکت تولیدی قند کرج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان