آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰ 12169248

آگهی تغییرات

موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه (موسسه)


به استناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت امناء به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید کامل تقوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم چقازردی ش ملی xxxxxxxxx۱ ـ حامد هیئت داودیان ش ملی xxxxxxxxx۹ ـ حمیدرضا خطیبی ش ملی xxxxxxxxx۹ ـ عیسی کاظم نژاد ش ملی xxxxxxxxx۳ ـ مصطفی پرتو افکنان ش ملی xxxxxxxxx۵ ـ کریم آقاجانی ش ملی xxxxxxxxx۱ ـ عیسی جعفری ش ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد حسین ایرانمنش ش ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره کریم آقاجانی
اطلاعات بیشتر درباره حامد هیئت داودیان
اطلاعات بیشتر درباره محمد حسین ایرانمنش
اطلاعات بیشتر درباره محمدکاظم چقارزدی
اطلاعات بیشتر درباره مصطفی پرتوافکنان
اطلاعات بیشتر درباره حمیدرضا خطیبی
اطلاعات بیشتر درباره عیسی جعفری
اطلاعات بیشتر درباره سید کامل تقوی نژاد
اطلاعات بیشتر درباره عیسی کاظم نژاد