آگهی تغییرات شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۴۰۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۵۸۰۳۰ 12152758

آگهی تغییرات

مرکز گسترش فناوری اطلاعات (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی آقای رمضانعلی صادق زاده شیخان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. سازمان مدیریت صنعتی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حسن نوبهار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای سعید ابهرچائی منفرد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره(موظف). شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۷ به نمایندگی آقای علی ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره(غیرموظف) . سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای محمدجواد انبیائی به کدملی xxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت مرکز گسترش فناوری اطلاعات

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره حسن نوبهار
اطلاعات بیشتر درباره محمدجوادانبیائی
اطلاعات بیشتر درباره علی ملک
اطلاعات بیشتر درباره رمضانعلی صادق زاده شیخان کفشه
اطلاعات بیشتر درباره سعید ابهرچائی منفرد