آگهی تغییرات شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۹۴۵۶

آگهی تغییرات

پشمبافی ایران برک (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمود بابایی دارای کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت یزد باف به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بسمت عضو و آقای سیدحسین معین شیرازی دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت شیمیایی رنگین به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فریبرز قمشهءمطلق دارای کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت پلاستیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت عضو و آقای فرنود سوری دارای کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی بهمن (فیلور) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ بسمت عضو و آقای محمد حسین سوری دارای کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گرد باف یزد به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اختیارات طبق ماده ۵۱ اساسنامه جهت اداره امور شرکت به مدیرعامل تفویض گردید. امضاء کلیه اسناد و مدارک و چک ها و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و امضاء اوراق و نامه ها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
14762
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان