آگهی تغییرات شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۳۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۷۴۲۴

آگهی تغییرات

صنایع الکتریکی پارس حفاظ (شرکت سهامی خاص)


به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و علی اصغر نجفی مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
مسعود حاجی حسن خونساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا زاغیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و ساسان سلاجقه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عبدالمجید شهلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و بیزن کریمی ثباتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
53613
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
آقای محمد رضا زاغیان
آقای ساسان سلاجقه
آقای عبدالمجید شهلایی
علی اصغر نجفی مهری
آقای بیژن کریمی
آقای مسعود حاجی حسن خونساری