آگهی تصمیمات شرکت تیتان مارین کیش سهامی خاص شماره ثبت ۸۵۴۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۱۴۹۶ 12101334

آگهی تغییرات

تیتان مارین کیش (شرکت سهامی خاص)


باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای احمد اسدی با کد ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء) بسمت مدیر عامل
آقای سعید ایزدیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت فارسیسان آسیا بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای حسن مهابادی پور با کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای رضا شفیع خانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان
آقای علی ملکی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت نور الرضا اصفهان
آقای داود عزیزی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خط صبا بسمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت تیتان مارین کیش

اشخاص

عنوان
اطلاعات بیشتر درباره
اطلاعات بیشتر درباره داود عزیزی
اطلاعات بیشتر درباره سعید ایزدیان
اطلاعات بیشتر درباره علی ملک
اطلاعات بیشتر درباره رضا شفیع خانی