آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت ۱۲۰۳۲۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ 12043421

آگهی تغییرات

گروه توسعه مالی مهر آیندگان (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر مالکی به کدملی شماره xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمد حسین قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxxبه نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم یار محمدی حسین آبادی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی نفت ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و آقای اصغر عارفی به کدملی شماره xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نفت سپاهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مصطفی امید قائمی به کدملی شماره xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد اسناد عادی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود . هیات مدیره اختیارات خود را در بند های۱و۴و۶و۷و۱۳و۱۹ماده ۵۳ اساسنامه و بند ۹ ماده ۵۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان
اکرم یارمحمدی