آگهی تغییرات شرکت آلو مراد سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵ 1203412

آگهی تغییرات

آلومراد (شرکت سهامي عام)


به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
مسعود نامداری به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت نیرو صنعت پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت آلومتک به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدمحمد یزدانی به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامعلی خواجه انوری به ک.م xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت گروه اقتصادی مهرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و سید مجتبی حسینی مقدم به ک.م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهر صنعتی پارسین نور به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و جواد قاسمی به ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت آلومراد

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان