آگهی تغییر محل شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام به شماره ثبت۲۵۶۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ 11959206

آگهی تغییرات

گروه دارویی سبحان (شرکت سهامي عام)


باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۷/۶/۹۱ محل شرکت به تهران میدان آرژانتین خ الوند کوچه آویز پ۵ طبقه۲ ک‌پxxxxxxxxx۱ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
مشاهده اطلاعات کامل شرکت گروه دارویی سبحان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

اشخاص

عنوان