آگهی رسمی شرکت سیمان فارس نو سهامی عام شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ 11941090

آگهی تغییرات

سیمان فارس نو (شرکت سهامی عام)


بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت فوق تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ شرکت فوق مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب گردید.

۳ـ شرکت‌های سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) سیمان آبیک (سهامی عام)، صنایع سیمان غرب (سهامی عام)، ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) و سیمان فارس (سهامی عام) بسمت اعضای هیئت مدیره همگی برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکت‌های شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

مشاهده اطلاعات کامل شرکت سیمان فارس نو

اشخاص

عنوان